Vyberte etapu, kterou chcete navštívit

Energetický štítek

2Barevné Letany jsou klasifikovány na úrovni B - tedy energeticky úsporná budova.

Průkaz energetické náročnosti budovy sk. B - 2Barevné letňany

Zdrojem tepla pro budovy projektu 2Barevné Letňany je centrální výměníková stanice HV/TUV napojená na CZT (centrální zdroj tepla), topná voda je ohřívána deskovým výměníkem.

Vytápění je teplovodní, rozvod je centrální, systém rozvodu TUV je s cirkulací s nastavitelným režimem útlumu.

Garáže jsou odvětrány ventilátorem - odtahovým systémem. Pro byty je instalován centrální větrací systém s přívodem a odvodem vzduchu s regulovatelným průtokem a rekuperací tepla. V každém bytě je nainstalován lokální elektrický dohřev vzduchu.

Co je průkaz energetické náročnosti budovy?

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokumentem, jímž se podle zákona č. 406/2000 Sb. (zákon o hospodaření s energií) prokazuje energetická náročnost budovy. Hodnotí budovu z hlediska spotřeby energií, které do ní vstupují – zejména energie na vytápění, popř. chlazení, větrání a úpravu vlhkosti vzduchu, energie na ohřev teplé vody a osvětlení. Jeho obsah a podoba je dána prováděcím předpisem k zákonu o hospodaření s energií, jímž je dosud platná vyhláška č. 148/2007 Sb.

Záměna pojmů

Povinnou součástí PENB je rovněž grafické znázornění energetické náročnosti budovy, které bývá nesprávně označováno za energetický štítek budovy, čímž dochází k zmatení pojmů. Energetický štítek budovy je totiž úplně jiný technický dokument.

Kromě PENB se lze setkat s dříve používaným Energetickým průkazem budovy, který budovy hodnotil spíše z hlediska kvality tepelných izolací a předpokládaných energetických nároků na její vytápění, jehož grafickým vyjádřením byl energetický štítek budovy.

Nástupcem těchto původních štítků je Energetický štítek obálky budovy. Společně s protokolem, který je jeho součástí, hodnotí míru splnění požadavků na tepelně-izolační vlastnosti budovy (prostup tepla obálkou budovy). Na rozdíl od komplexnějšího PENB se nezabývá celkovou energetickou náročností budovy. Může být jedním z podkladů pro zpracování PENB, ale rozhodně ho nenahrazuje!

Energetický štítek obálky budovy

Energetický štítek 2Barevné Letňany

2Barevné Letany jsou z hlediska energetického štítku obálky budovy klasifikovány také na úrovni B.

Této úrovně je v projektu dosaženo zejména použitím izolantu fasády o tloušťce 140 mm a zejména pak okny s osazenými trojskly. Ve spojitosti s použitým systémem vzduchotechniky se jedná o funkční celek, zajišťující kontinuální a hospodárnou výměnu vzduchu v prostorách bytových jednotek.

Co je Energetický štítek obálky budovy? EŠOB je grafickým vyjádřením stavebně-energetických vlastností konstrukcí domu a je obdobou energetického štítku používaného u elektrických spotřebičů. Energetický štítek obálky budovy podle revidované technické normy ČSN 73 0540-2:2007, platné od května 2007, nahrazuje původní Energetický štítek budovy. Oproti původní normě se hodnocení stavebně-energetických vlastností budovy zjednodušuje na hodnocení prostupu tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla.

Energetický štítek obálky budovy klasifikuje budovy do sedmi kategorií A–G od velmi úsporných (A) až po mimořádně nehospodárné (G). Za vyhovující jsou považovány budovy v kategoriích A–C. Klasifikační třída A odpovídá pasivním domům, třída B nízkoenergetickým domům. Třída C se podrobněji dělí na C1 (budova vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla) a C2 (budova vyhovuje požadované úrovni součinitele prostupu tepla).

Zdroj: www.casopisstavebnictvi.cz a www.hypoindex.cz

Jaké jsou výhody?

Energeticky úsporná budova je navržena a provedena tak, že náklady na zajištění provozu jsou nižší, než u budov postavených dle platných norem a předpisů.

Jedná se především o náklady na vytápění domu, větrání domu, chlazení domu v letních měsících, ohřev TUV, spotřebu elektrické energie, spotřebu vody.

< >